Hội đồng quản trị
16/05/2021 9:07:22 CHHội đồng Quản trị
Chủ tịch hội đồng Quản trị: Phạm Công Hương
Ủy viên hội đồng Quản trị - Giám đốc điều hành: Nguyễn Văn Thuấn
Ủy viên hội đồng Quản trị: Nguyễn Văn Tứ    
Ủy viên hội đồng Quản trị: Trần Đức Kha
Ủy viên hội đồng Quản trị: Nguyễn Tấn Long

Ban kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát: Nguyễn Văn Hùng
Ủy viên Ban kiểm soát: Vũ Thiện Thành
Tin liên quan