Hội đồng quản trị
19/09/2017 5:07:14 CHHội đồng Quản trị
Chủ tịch hội đồng Quản trị: Phạm Hồng Tài
Ủy viên hội đồng Quản trị - Giám đốc điều hành: Vũ Văn Khẩn
Ủy viên hội đồng Quản trị: Nguyễn Văn Thuấn    
Ủy viên hội đồng Quản trị: Trần Đức Kha
Ủy viên hội đồng Quản trị: Nguyễn Tấn Long

Ban kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát: Nguyễn Văn Hùng
Ủy viên Ban kiểm soát: Vũ Thiện Thành
Ủy viên Ban kiểm soát: Nguyễn Thị Mai Anh
Tin liên quan