Đầu tư - Phát triển

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 đến 2011

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

+ 4 năm

I

SXKD Than

 

 

 

 

 

 

1

SX Than

Tấn

  3,850,000

  3,700,000

  3,700,000

  3,650,000

14,900,000

 

 - Than lộ thiên

Tấn

  3,500,000

  3,400,000

  3,400,000

  3,350,000

13,650,000

 

 - Than khai thác lại


"

      350,000

      300,000

      300,000

      300,000


1,250,000

2

Bóc đất đá

M3

 32,375,000

 33,865,000

 34,510,000

 35,745,000

136,495,000

3

Hệ số bóc

M3/tấn

          9.25

          9.96

         10.15

         10.67

10.00

4

Tiêu thụ than

Tấn

  3,694,000

  3,591,000

  3,591,000

  3,541,000

14,417,000

 

- Giao tuyển

Tấn

  2,620,000

  2,510,000

  2,510,000

  2,460,000

10,100,000

 

 Bán qua cảng kinh doanh

"

  
1,074,000

   1,081,000

   1,081,000

   1,081,000


4,317,000

5

Doanh thu bán than

Triệu

   1,673,892

   1,857,807

   1,910,542

   1,941,298

7,383,539

II

SXKD Khác

Tr.đ

      75,000

    113,000

    680,000

    750,000

1,618,000

1

Khai thác quặng sắt

Tr.đ

      45,000

      83,000

     650,000

     720,000

1,498,000

2

SXKD khác

Tr.đ

       30,000

       30,000

       30,000

       30,000

120,000

III

Tổng doanh thu và lợi nhuận

 

 

 

 

 

 

1

Doanh thu tổng số

Tr.đ

  1,748,892

  1,970,807

  2,590,542

  2,691,298

9,001,539

2

Lợi nhuận tổng số

Tr.đ

       58,350

       71,222

       66,398

       68,682

264,652

IV

Lao động - Thu nhập

 

 

 

 

 

 

 

 - Lao động định mức

Ng­ươì

         3,854

         3,890

         4,070

         4,070

 

 

 - Thu nhập bình quân

N.đ/ng/th

         4,800

         5,000

         5,250

         5,400

 

V

Năng suất lao động

tr.đ/ng/năm

           454

           507

           636

           661

 

VI

Đầu tư XDCB

Tr.đ

    381,165

    172,074

    113,116

    157,131

823,486

 

 - Thiết bị

"

     307,531

     165,531

     111,616

     156,445

741,123

 

 - Kiến trúc cơ bản khác

"

       13,575

           574

         1,500

           686

16,335

 

 - Xây lắp

"

       60,059

         5,969

 

 

66,028

VI

Các khoản nộp ngân sách

 

       47,513

       55,744

       64,364

       64,424


232,045