Thông báo ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
04/02/2020 7:18:29 CHTB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hồi ĐCĐ 2020_signed.pdf
Tin liên quan